•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-11-28

FRÅGOR OCH SVAR

Här hittar du de mest förekommande frågor och svar gällande IP Arbetsvillkor. Hänvisning finns till de kapitel och eventuella  kontrollpunkter som frågan berör.

Måste man vara certifierad mot någon av de befintliga certifieringarna inom IP standarden när man ska certifiera sig mot IP Arbetsvillkor?

Företag kan certifiera sitt företag som en komplettering till sin/sina befintliga certifieringar inom IP-standarden men andra företag är också välkomna att ansluta företaget till IP Arbetsvillkor som en fristående certifieringen. IP (Integrerad Produktion) är namnet på hela standarden som utvecklas och ägs av Sigill Kvalitetssystem AB.

 

Kapitel 2 - Ledning och organisation

Vilka omfattas av certifieringen?
All arbetskraft på företaget oavsett anställningsform och arbetets innehåll; egna anställda, inhyrd arbetskraft, egenföretagare och entreprenörer med en avtalad uppdragstid på minst en vecka under en sammanhållen tid, familjemedlemmar som är anställda i företaget.

 

Kontrollpunkt 2.6
Vad gäller om det inte står att det ska finnas skriftlig dokumentation, t ex. som i kontrollpunkt 2.6?

Det räcker att de visar hur de gör, det behövs inte skriftlig dokumentation om det inte står så i kontrollpunkten eller i verifieringskravet. 

 

Kontrollpunkt 2.8
Vad är en insatsplan?
En insatsplan hjälper räddningstjänsten att snabbt hitta rätt i er verksamhet om olyckan är framme. Insatsplan kan krävas av lokal räddningstjänsten. Kolla upp med den lokala räddningstjänsten om du är osäker på om du kan behöva detta.

 

Kapitel 3 -Systematiskt arbetsmiljöarbete


Vad gäller om någon arbetar på två firmor? I några fall vet man ju att så är fallet. Kan man arbeta 8 timmar i ena företaget och ett par timmar i ett annat som kanske inte är certifierat?
Ja, det kan man men personen ska ju kunna klara av sitt arbete och om personen arbetar för mycket så är det ju en arbetsmiljörisk. Arbetsgivaren har därmed rätt att neka personen att arbeta på den andra arbetsplatsen av just arbetsmiljörisken och om man anser att personen inte utför sitt jobb på ett tillfredställande sätt.

 

Kontrollpunkt 3.1 och 3.2
Vad menas med 10 anställda?
Antingen 10 årsarbetskrafter eller 10 samtida arbetare under någon period på året. Årsarbetskrafter fås fram genom att summera alla arbetade timmar som arbetskraften gjort under året och dela den med 1800.

 

Kontrollpunkt 3.6-3.7
Vad går gränsen för ett tillbud?
Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som tur var träffades ingen.

 

Även om det går bra och ingenting händer är det viktigt att ta tillbudet på allvar. Tillbudet är en signal om att något allvarligt skulle kunna hända nästa gång och att man behöver göra något för att det inte ska ske. När ett olycksfall inträffar har det vanligtvis redan skett flera tillbud. Ofta är det samma saker som ligger bakom och ungefär samma händelseförlopp. Kanske behöver man flytta ned det tunga föremålet till ett lägre hyllplan för att minska risken.

 

Tillbud hänger inte bara ihop med fysiska faktorer, utan även de som brukar kallas psykosociala. Händelser som hade kunnat leda till skada och som har med till exempel stress, konflikter eller mobbning kallas också tillbud.

 

Tillbud ska alltid rapporteras till arbetsgivaren, eftersom det är ett bra sätt att upptäcka risker som hade kunnat leda till olyckor eller arbetsskador. Det är viktigt med rätt attityd till tillbud på arbetsplatsen, så att man vågar informera om vad som hänt även om det var man själv som klantade till det. Tanken med att rapportera tillbud är inte att kritisera eller peka ut någon enskild, utan att upptäcka de risker som kan leda till olyckor och skador. För att fånga upp tillbuden behöver arbetsgivaren ha ett system för rapportering. Helst ska det vara så enkelt att man inte drar sig för att rapportera.

 

Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Allvarliga tillbud är sådana händelser som hade kunnat orsaka allvarliga olyckor, till exempel en byggnadsställning som rasar eller en explosion i en tom lokal.

 

 

www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Tillbud/

 

 

Kapitel 4 och 5 - Arbetsrättsliga regler

 

Kontrollpunkt 4.3
Får man hänvisa till kollektivavtal i anställningsavtalet?
Det viktigaste är att arbetstagarna har fått alla uppgifter och då bör det finnas en kopia på det bifogade avtalet om man hänvisar till det i anställningsavtalet.

 

Kontrollpunkt 4.3
Behöver arbetsuppgifterna specificeras?
Om det inte tydligt framgår i titeln ska arbetsuppgifterna specificeras, t ex är trädgårdsarbetare ok men inte arbetare.

 

Kontrollpunkt 4.7, 5.9

Vilka kostnader ska tas upp när man gör avdrag på lönen? Boende är ju självklart men vad gäller för diesel och mat? På en del gårdar har de anställda fri tillgång till potatis, rotfrukter, grönsaker etc.
Det är bara avdrag för boende som regleras i IP Arbetsvillkor. Avdrag för annat kan göras men måste vara väldokumenterat och bör styrkas med kvitton på faktisk förbrukning.  

 

Kontrollpunkt 4.7, 5.9, 5.10 
Vad är ett rimligt avdrag för tillfälligt boende?
Praxis för avdrag för tillfälligt boende. Riktlinjer från skatteverket

 

 Kontrollpunkt 4.7, 5.9, 5.10 
Ska lönen vara i nivå med kollektivavtal före eller efter man har gjort avdrag för tillfälligt boende?
Om man tillhandahåller ett tillfälligt boende för sin arbetskraft så ska lönen innan avdraget för boendet vara i nivå med kollektivavtal.

 

Kontrollpunkt 4.7, 5.9, 5.10 
Blir avdrag för boendet en skattepliktig löneförmån?
Ersättning för logi under tiden då arbetet utförs, samt ersättning för resa till och från Sverige vid anställnings början och slut är inte skattepliktiga om man beskattas enligt SINK (se ovan). I övriga fall är det en skattepliktig förmån.

 

Kontrollpunkt 4.7, 5.1, 5.9, 5.10 
Ska hänsyn tas till vilket land arbetskraften deklarerar när lönen sätts?
Man skall inte ta hänsyn till i vilket land arbetskraften deklarerar utan samma lön för samma arbete enligt likabehandlings-principen.

 

Kontrollpunkt 4.7, 4.10, 5.5, 5.6
Om man inte har kollektivavtal ska lönen vara avtalsenlig men vad krävs att man betalar ut? Pension, semesterersättning etc?
Tjänstepension är inget krav om arbetsgivaren inte har kollektivavtal. Semester är lagstadgat och semesterersättning ska betalas ut om arbetstagaren arbetar max 3 månader, vid längre anställning har den arbetstagaren rätt till semesterledighet och semesterlön (KP 4.10). Se 5 §)

 

 

Kontrollpunkt 4.8
Är försäkringen låst till ett visst belopp?
Försäkringen är inte låst till ett visst belopp utan handlar bara om att det ska vara minst liv och olycksfall.

 

Kontrollpunkt 4.9
Kan arbetad tid redovisas gruppvis?
Arbetad tid ska redovisas på lönebesked (t ex antal timmar om man inte har månadslön) men måste kunna spåras till specifika individer. Det kan därmed göras gruppvis, förutsatt att de har exakt samma tider och det framgår vilka som ingår i respektive grupp. 

 

Måste arbetat tid redovisas på lönebeskedet?
Företaget behöver kunna redovisa arbetat tid för sin arbetskraft i samband med löneutbetalning för att de ska vara säkra att de får den lön som de ska enligt den tid de har arbetat. Om den inte kan redovisas direkt på lönespecen så får tiden i sådant fall redovisas som en bilaga eller liknande.

 

Kontrollpunkt 4.10
Måste arbetskraften ta ut semester och vad gäller för semesterersättning?
Om en anställning är avsedd att vara högst tre månader och den heller inte varade längre är inte arbetsgivaren alltid skyldig att lägga ut semester, då får den anställda (även de med ackordslön) semesterersättning istället. Semesterersättning beräknas enligt procentsregeln eller sammalöneregeln och beror på vilken typ av lön man har och hur mycket man arbetat. Semesterersättningen kan betalas ut som en klumpsumma när anställningen upphör eller löpande varje månad.

 

Semester ska tas ut om man arbetar under en 12 månaders period, dvs de behöver inte ha semester om de inte vill om de arbetar mindre än 12 månader.  

 

Semesterersättning kan betalas ut månadsvis (redovisas då i lönebeskedet) eller som en utbetalning när anställningen upphör. Det ska framgå i anställningsavtalet vad som gäller angående semester, dvs har de semester (hur många dagar i sådant fall) och om ingen semester, hur betalas semesterersättningen ut.

 

Generellt säger semesterlagen:
Semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om inte annat har avtalats, ska semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under huvudsemesterperioden. Semester läggs ut efter förhandlingar enligt medbestämmandelagen eller samråd med den anställda.

 

 

Vad finns det för skatteregler för utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige?

EU/EES medborgare som vistas i Sverige kortare tid än 6 månader beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, sk SINK. Det är en statlig schablonskatt på 25 %. Arbetstagaren ska inte deklarera arbetsinkomsten i Sverige och avdrag för kostnader i tjänsten medges inte.

 

Om EU/EES medborgare bor och arbetar stadigvarande (längre tid än 6 månader) i Sverige så ska de inkomstbeskattas på samma sätt som för svenska medborgare. Den anställde räknas som stadigvarande även om vistelsen avbryts för tillfälligt vistelse utomlands. För att den stadigvarande vistelsen ska brytas (och vistelsen räknas som tillfällig) ska avbrottet vara lika långt eller längre än den tidigare eller efterföljande vistelsen i Sverige.

 

 

Kontrollpunkt 5.1
Kolla med skattekontoret om kontrollpunkt och verifieringskrav är riktigt!

Svar:
Kontrollpunkten är korrekt. Om den utländska egenföretagaren saknar F-skattsedel är hen att betrakta som en anställd med allt vad det innebär. Juridiskt är det ok anlita hen som egenföretagare men då måste man vara säker (helt säker) på att hen betalar moms, skatter och avgifter i hemlandet. Annars får den som anlitat hen betala det i efterhand. Vi avråder på det bestämdaste från det. Antingen F-skattsedel eller anställd!

Verifieringskrav : Kopia på F-skattsedel skall finnas!

 

 

Kontrollpunkt 4.7, 5.9, 5.10
Hur räknas kollektivavtalsenlig lön ut om man har både tidsbaserad och ackordslön
Den totala lönen som betalas ut måste vara i nivå med kollektivavtal, detta skall stämmas av och eventuellt justeras med retroaktiv lön vid anställningstidens slut.

 

Kontrollpunkt 5.5 och 5.6
Finns sanktioner mot bemanningsföretag?
Finns inga sanktioner mot bemanningsföretag utan det är det certifierade företaget som kan få sanktioner om bemanningsföretaget får avvikelser vid revision.Kapitel 6 - Boende


Om arbetsgivaren hyr en bostad av t ex en privat hyresvärd och upplåter till sin arbetskraft omfattas man då av reglerna i Kap 6.
Ja, detta räknas också som tillfälligt boende.


Kontrollpunkt 6.2, 6.4  
Vad är ett ok boende?


Boverkets riktlinjer

 

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för hälsoskydd vid tillfälligt boende.