•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-02-18

IP STANDARDENS VÄRDEGRUND

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter inom områdena:

 

livsmedelssäkerhet - djuromsorg - miljöansvar - arbetsvillkor

IP-STANDARDENS VÄRDEGRUND

Basen för IP-standarden är integrerad produktion, dvs att brukningsenheten med alla grödor ses som en helhet. 

 

IP ska bidra till en hållbar tillväxt vid produktionen av livsmedel och prydnadsväxter. Ett uthålligt jordbruk måste bygga på en resurshushållande och resurseffektiv primärproduktion. Resurshushållning och omsorg om djur och miljö har länge varit vägledande vid utvecklingen av integrerad produktion. Resurseffektivitet betyder att resurser som insatsmedel, gödsel, bränsle, mark, foder etc. ska utnyttjas optimalt. Det handlar om att kunna utnyttja tillgängliga resurser, få största möjliga utbyte och samtidigt generera så lite negativa miljöeffekter som möjligt Avloppsslam innehåller viktiga växtnäringsämnen, framförallt fosfor men även organiskt material som förbättrar strukturen på marken och på sikt ökar bördigheten. I avloppsslammet finns också oönskade ämnen som tungmetaller, hormonstörande organiska ämnen och mikroplaster, samt läkemedelsrester som kan ge upphov till antibiotikaresistenta bakterier. Det är viktigt att det finns ett fungerande kretslopp av näringsämnen mellan stad och land, men det får inte ske till priset av minskad livsmedelssäkerhet eller försämrade förutsättningar för hållbar livsmedelsproduktion.

 

Strävan är att certifierade verksamheter ska tillgodose dagens behov av livsmedel och prydnadsväxter utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Konsumenterna och samhället ska känna trygghet och förtroende för verksamhet som är certifierad enligt IP. Hållbarhet har även en social dimension som handlar om rättvisa, rättigheter och respekt för individens behov. Som arbetsgivare ska de IP-certifierade företaget bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av mänskliga resurser.

 

Utvecklingen av IP kännetecknas av öppenhet, dialog och helhetssyn. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör grunden för utvecklingen av kraven i standarden, med syfte att förena en hög och kvalitativt säker produktion med miljöansvar och god djuromsorg. Risker och problem ska så långt som möjligt förebyggas och försiktighetsprincipen ska tillämpas. Produktionsplanering och förebyggande arbete är ofta mer resurseffektivt än att sätta in behandling efteråt.

 

Livsmedelssäkerhet
Råvaror och livsmedel som producerats enligt IP ska vara säkra. Konsumenterna ska kunna lita på certifierade produkter och känna sig trygga. Säkra livsmedel bygger på HACCP-principer med krav på goda rutiner, dokumentation, kontroll och uppföljning som säkerställer att livsmedelssäkerhet och kvalitet upprätthålls. Det ger också underlag för förbättringsåtgärder. Ett livsmedel ska kunna spåras genom distributionskedjan, från råvara till färdig produkt i butik, men också i motsatt riktning, från butik till sitt ursprung.

 

Djuromsorg
Förebyggande djuromsorg där djurvälfärd och friska djur sätts i centrum är bra både för djuren, miljön och livsmedelssäkerheten. En ansvarsfull djuromsorg, med höga krav på djurens miljö, skötsel och skydd mot smitta ger friska och välmående djur. Producenten har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Djur ska respekteras som kännande varelser och skötaren ska ta hänsyn till det enskilda djurets behov och förutsättningar. Utvecklingen av IP ska ske så att djurmiljön anpassas till djuren och deras grundläggande fysiologiska och beteendemässiga behov. Djuren har också rätt till en god hälsovård.

 

Miljöansvar
IP ska bidra till att upprätthålla förutsättningarna för produktion av livsmedel och prydnadsväxter. Platsgivna och naturliga resurser ska utnyttjas på bästa sätt. Det ska ske genom metoder eller åtgärder som minskar riskerna för negativ påverkan på mark, vatten och klimat. Genom utvecklingen av IP ska förutsättningarna för biologisk mångfald i mark och vatten öka.

Utveckling och förändring av landskapet är en naturlig del av brukandet, men för att bevara jordbrukslandskapets mångfald behöver en del av naturen skötas och bevaras för framtiden.

 

Arbetsvillkor
IP ska bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av mänskliga resurser där de mänskliga rättigheterna och arbetstagarens rättigheter respekteras vilket är grundläggande för trovärdigheten som ansvarstagande arbetsgivare.

 

Ständig förbättring
IP-standarden ska utvecklas både på bredden och på djupet. Det innebär dels att produktionsreglerna kontinuerligt ska ses över för att bli tydligare och mer effektiva, det innebär också att standarden ska utvecklas med nya regelområden när det är i linje med det övergripande syftet ”Hållbar utveckling”.

 

IP (Integrerad produktion)

Ett system för produktion av jordbruksprodukter av hög kvalitet, där produktionsplatsens resurser och regleringsmekanismer tas tillvara, så att förutsättningarna för ett hållbart jordbruk stärks. Det innebär att hela brukningsenheten med alla dess grödor betraktas som en helhet där balanserade näringscykler och god djuromsorg är centrala delar. Andra viktiga komponenter är åtgärder för ökad bördighet och ett rikt odlingslandskap. Biologiska, tekniska och kemiska metoder balanseras noga med hänsyn till miljöskydd, lönsamhet och sociala krav.  

 

 

 “IP is a farming system that produces high quality food and other products by using natural resources and regulating mechanisms to replace polluting inputs and to secure sustainable farming. Emphasis is placed on a holistic systems approach involving the entire farm as the basic unit, on the central role of agroecertifieringsorgansystems, on balanced nutrient cycles, and on the welfare of all species in animal husbandry. The preservation and improvement of soil fertility and of a diversified environment are essential certifieringsorganmponents. Biological, technical and chemical methods are balanced carefully taking into accertifieringsorganunt the protection of the environment, profitability and social requirements.“

 IOBC/WPRS Bull 16(1) 1993