•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2018-12-19

VILLKOR FÖR CERTIFIERING

För att certifiera verksamheten behöver  kraven i regelhandboken uppfyllas tillsammans med några grundläggande villkor, som finns här:

VILLKOR FÖR ANSLUTNING TILL IP

 

1
Företagets produktion/råvaror/produkter och tjänster uppfyller kraven i gällande lagstiftning.
2
I förekommande fall ska företaget kunna styrka att företaget är registrerat i tillämpliga myndighetsregister.
3
Mark där avloppsslam har spritts får inte användas i  certifierad produktion av foder och livsmedel förrän efter 5 års karens.
4
Vid inträdesrevision av växtodling måste dokumentation enligt regelverket för hela produktionscykeln för den certifierade grödan eller de tre senaste månaderna kunna uppvisas, se 1.2.1.
5

Vid inträdesrevision av animalieproduktion måste dokumentation enligt regelverket för de tre senaste månaderna kunna uppvisas, se 1.2.1.

6
1Vid inträdesrevision av företag som inte är primärproducenter måste dokumentation enligt regelverket för den senaste månaden kunna uppvisas. 
7

Ansökan ska vara undertecknad av behörig person samt omfatta de uppgifter som Sigill Kvalitetssystem minst kräver, se bilaga 3

8
Företaget ska ta del av villkor som är förknippade med anslutning till standarden samt de aktuella produktionsregler som ansökan avser. Detta ska bekräftas genom underskrift.
9

Särskild prövning ska genomföras om det ansökande företaget de senaste fem åren varit föremål för sanktioner eller förelägganden riktade mot den verksamhet som ska certifieras. Här avses sanktioner både inom certifiering och från myndigheter. Prövningen ska ske, mot för den sökta certifieringen relevanta delar, av IP:s värdegrund. Sigill Kvalitetssystem har skyldighet att meddela certifieringsorganet om företaget har varit föremål för sanktioner inom IP de senaste 5 åren. För gruppanslutna lantbruksföretag genomförs prövningen i första hand av HFG. 

10
Ett uteslutet företag som byter ägare kan inte anslutas under sanktionstiden, om väsentligt ägarintresse från tidigare ägare kvarstår.
11
Företaget måste ha blivit godkänt vid revision innan certifikat utfärdas. För att certifikatet ska vara giltigt måste årlig systemavgift betalas till Sigill Kvalitetssystem inom utsatt tid.
12
Om företaget ansöker om återinträde efter att uteslutning har upphört, ska företaget redovisa hur de har säkerställt att råvaror/produkter inte avyttrats med hänvisning till IP under tiden för uteslutning.
 

ÅTAGANDEN UNDER TIDEN FÖR ANSLUTNING


För att certifiera verksamheten behöver  kraven i regelhandboken uppfyllas tillsammans med några grundläggande villkor, som finns här:

 

1  
Relevanta lagar och förordningar ska följas i den certifierade verksamheten.
2

Företaget är ansvarigt för de produktionsresurser som används i den certifierade verksamheten. Det innebär att mark, byggnader, lokaler, maskiner etc. som används i den certifierade verksamheten ska uppfylla reglerna även om de inte ägs av företaget

3
Företaget är ansvarigt för att tjänsteleverantörer (t. ex. maskinstation och städföretag) som utför uppgifter som har betydelse för den verksamhet som certifieras inom IP, får information om kraven och uppfyller reglerna. Inhyrda tjänster kan revideras om revisorn anser det nödvändigt. 
4
Företaget ska alltid följa de produktionsregler som gäller för den certifierade verksamheten, samt bestämmelserna i IP Allmänna villkor. Vid certifiering som omfattar växtodling innebär det att produktionsreglerna ska följas på all mark som ingår i växtföljden, även vid arrende eller kontraktsodling. Undantag gäller i särskilda fall, för företag certifierade enligt Grundnivån, se 1.1.4 och 1.2.5.
5
Företaget ska ta del av införda nyheter/förändringar som Sigill Kvalitetssystem meddelar genom utgivning av nya versioner av produktionsreglerna, genom utskick, genom Sigill Kvalitetssystems ombud eller genom de ackrediterade certifieringsorgan som utför certifieringar enligt IP. Den senaste informationen om vad som gäller finns också på , www.sigill.se.
6
Företaget är skyldig att ta emot och underlätta revision enligt 1.2, inklusive stickprovsrevision och oanmäld revision.
7 Vid revision är företaget skyldig att ta emot medföljande myndigheter som genomför granskning av certifieringsorgans arbete.
8
Företaget godkänner att certifieringsorgan överlämnar uppgifter om företaget till mottagande certifieringsorgan vid byte av certifieringsorgan.
9
Företaget godkänner att certifieringsorgan årligen rapporterar in uppgifter om anslutna företaget till Sigill Kvalitetssystem. Uppgifterna används för att definiera omfattningen av certifieringen samt för statistisk redovisning. När uppgifterna används för statistisk redovisning avidentifieras företagsvisa uppgifter.
10
Företaget godkänner att uppgifter om företaget publiceras på www.sigill.se under den tid företaget är certifierat samt 6 månader efter att certifieringen har upphört. För enskild firma anges endast de sex första siffrorna i organisationsnumret vid publicering.
11
Företag är skyldiga att meddela certifieringsorgan planerade förändringar som påverkar den certifierade verksamheten. Det gäller till exempel ägarbyte, utvidgning eller omläggning av verksamheten, utbyggnad, ny mark, ny produktion, byte av certifieringsnivå, tillkommande parallellproduktion samt tillstånd från ansvarig myndighet att göra avsteg från enstaka krav i lagstiftningen som berör någon av standardens kontrollpunkter.
12
Förändringar i den certifierade verksamheten ska i registreras i tillämpliga myndighetsregister.
13
Företaget är skyldigt att meddela certifieringsorgan om företagets har tvingats göra en återkallelse av produkt.
14
Företaget är skyldigt att tillhandahålla fakta om produktionen enligt krav från Sigill Kvalitetssystem.
15
Företaget godkänner att certifieringsorgan till Sigill Kvalitetssystem lämnar alla uppgifter om företaget som har betydelse för certifieringen och IP-standardens trovärdighet.