•  
  • CERTIFIERING
  • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

 

Senast uppdaterat 2019-03-28

CERTIFIERAT NATURBETESKÖTT

Om förutsättningar finns kan man som nötköttsproducent och är IP-certifierad på Sigillnivå välja tillvalet Naturbetskött.

Tillvalsmodulen för certifierat naturbeteskött har utvecklats tillsammans med WWF.

Naturbetskött som är certifierat enligt IP-standarden uppfyller Sigillnivåns krav på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Dessutom säkerställs genom tillvalsmodulen att alla djuren betar på de svenska naturbetsmarkerna - hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

 

Vid produktion av certifierat naturbeteskött säkras vården av de svenska naturbetesmarkerna. Naturbetesmarkerna är mycket artrika miljöer som ger livsutrymme för många hotade växter, insekter och fåglar. De ger dessutom ett välkommet bidrag till det svenska öppna kulturlandskapet.

 

Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden i naturbetesmarkerna. Därför finns det regler om när på året betesdjuren inte får vistas i markerna, och i vilken omfattning det är tillåtet att tillskottsutfodra djuren.


Under vinterhalvåret är marken känslig för trampskador och djuren får därför inte vistas i naturbetesmarken. Om betesdjuren tillskottsutfodras omvandlas en del av tillskottsfodret till näringsrik gödsel som stör den känsliga floran som trivs i näringsfattig miljö. Samma negativa effekt får man av att stängsla in gödslade vallar tillsammans med naturbetesmarkerna.

 

I förädlingsledet ställs det krav på att köttet hanteras på ett sätt som ger hög ätkvalitet.

 

Ladda även hem den här foldern som beskriver Naturbeteskött