Åkeri

Ledning och organisation

2.2 Arbetsmiljöverket-skyddsombud 

2.3 Personalförteckning-ifyllningsbar.pdf2.4 Introduktion av nyanställda-Åkeri 2020.pdf

2.7 Instruktion nöd- och olycksfall ifyllningsbar.pdf

2.7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter

2.8 SRVFS 2004:3 systematiskt brandskyddsarbete 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

3.1 Exempel arbetsmiljöpolicy 

3.2 Systematiskt arbetsmiljöarbete föreskrifter AFS 2001:1

3.2 Bättre-arbetsmiljö-i-transportbranschen-folder.pdf

Arbetsmiljöverket-transport & kommunikationer

Arbetmiljöverket folder arbetsmiljö åkeri

Checklista belastningsergonomi

Arbetsmiljöchecklista yrkesförare

3.2 Prevent Arbetsmiljöchecklista-olika branscher

3.4 Bil, Traktor, lastbil m.m.

3.5 Utredning olycka och olycksfall i arbetet -prevent

3.6 Anmäl arbetsskada

 

Arbetsrättsliga regler, egna anställda

4.1 Mall anställningsavtal

4.3 Utländsk arbetskraft -utanför EU

4.3 Utländsk arbetskraft -info från skatteverket

4.6 Kollektivavtal 

4.6 Skatteverkets riktlinjer avdrag tillfälligt boende

4.7 Arbetsmarknadsförsäkringar4.8 Kör- och vilotider - regler och vägledning

4.8 Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

4.8 Sammnfattning arbetstidslagen.pdf

4.9 Semesterlagen 1977:480  

4.9 Sammanfattning semesterlagen.pdf

 

Arbetsrättsliga regler, inhyrd arbetskraft

5.1 Skatteverket F-skatt

5.2 Anmälan utstationering

5.3-5.5, 5.11, 5.13 Avtal med bemanningsföretag-NY 2020.pdf

5.3-5.5, 5.11, 5.13 Agreement with temporary work agency-ENG.pdf

5.5 Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

5.5 Föreskrift (AFS 2015:4) Organisatorisk och social arbetsmiljö 

5.1-5.4, 5.6, 5.9, 5.13 avtal med utstationerare-ifyllningsbar NY!.pdf

5.1-5.4, 5.6, 5.9, 5.13 Agreement with agency renting posted workforce- ENG.pdf

4.5, 5.8 Exempel beräkningsgrund Ackord.xlsx

5.9-5.10 Kollektivavtal

5.12, 5.13 Ömsesidiga åtaganden vid uthyrning av arbetskraft- ifyllningsbar NY!.pdf

5.12, 5.13 Reciprocal commitments when hiring labor - ENG ifyllningsbar.pdf

5.13 Arbetsmiljöverket-för dig som hyr in arbetskraft.

 

Boende

6.2 Boverkets riktlinjer 

6.2 Checklista byggnads och boendestandard.pdf

6.2 Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning för hälsoskydd vid tillfälligt boende

6.6 Svensk_avfallshantering_2018_.pdf

6.6 Swedish waste management.pdf

6.7 Dricksvatten - egen brunn