3. Etablering och åtgärder i växande gröda/kultur

Etablering och åtgärder i växande gröda/kultur

3.1 Egenförsäkran-GMO ifyllningsbar.pdf

3.2 Nya regler om spårbarhet och växtpass inom EU för växter och utsäde

3.2 Kommissionens genomförandeordning EU 2017 2313.pdf

3.2 Formatspecifikation för växtpass.pdf

3.3 Certifierat plantmaterial.pdf

3.3 Regler för att producera och sälja frukt- och bärväxter

3.6 Egenförsäkran avloppsslam.pdf

3.8 Biogödsel

3.8 Mall kadmiumbalans.xlsx

3.9 Riskbedömning organisk gödsel.pdf

3.10 Journalkompendium prydnadsvxter och plantskola.pdf

3.10 Journalföring växtnäring friland.xlsx

3.21 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar 2022.pdf

3.21 HVMFS 2016 16.pdf

3.21Faktablad Rening av vatten.pdf

3.21 Faktablad Håll bevattningsrören rena.pdf

3.22 HVMFS 2016 16.pdf

3.22 Riskbedömning för vatten ifyllningsbar ny.pdf

3.23 Hållbart vattenuttag ifyllningsbar.pdf

3.24 och 3.25 Checklista Åtgärder för att minska läckage från växthus.pdf

3.24 och 3.25 Säker växtskyddshantering i växthus.pdf

3.26 Bekämpningsmedelsregistret

3.26 Växtskyddsmedel 2022 Prydnadsväxter i växthus.pdf

3.26 Växtskyddsmedel 2022 Plantskola.pdf

3.28 Inventarieförteckning för växtskyddsmedel- ifyllningsbar.pdf

3.29 Skyddsutrustning

3.29 Ditt grundskydd ADI 643.pdf

3.31 Avtalsmall för inhyrda tjänster-ifyllningsbar 2021.pdf

3.32 Egen Teknisk Översyn, bakgrund.pdf

3.32 Allmänt om checklistorna till Egen Teknisk Översyn, ETÖ).pdf

3.32 Att tänka på inför funktionstestet.pdf

3.33 Funktionstestare av sprutor

3.36 Journalkompendium prydnadsvxter och plantskola .pdf

3.36 Odlingsjournal skadegörare.xlsx

3.36 Sprutjournal

3.37 Preparat farliga för pollinerande insekter 2022.pdf

3.37 Skyddsavstånd

3.48 Retardering utan kemikalier.pdf