Tillval Klimatcertifiering

Klimatcertifiering är en tillvalscertifiering som är öppen för dig som har certifierat din produktion enligt IP-standardens Sigillnivå.

När företag klimatcertifierar produktionen ska regler som är specifikt inriktade på att minska klimatpåverkan uppfyllas. Reglerna är framtagna tillsammans med KRAV och baseras på  den senaste forskningen inom området.

De viktigaste reglerna för klimatcertifiering handlar om val av foder, kvävegödselmedel, djurvälfärd och energieffektivisering. Certifieringen är inriktad på att minska klimatpåverkan men det blir även andra positiva resultat som t ex minskad övergödning, ökad biologisk mångfald och hållbara energisystem. Reglerna för klimatcertifiering finns längst bak i varje regelhandbok för respektive modul (produktionsinriktning).

När en konsument köper ett klimatcertifierat livsmedel kan de känna sig trygga med att djuruppfödaren eller odlaren gjort vad som är möjligt för att minska klimatpåverkan i produktionen. Minskningen i klimatpåverkan varierar beroende på vilken kategori av livsmedel det gäller, och spannet ligger på mellan 5 och 90 %.

VARFÖR BEHÖVS EN KLIMATCERTIFIERING AV LIVSMEDEL?
Att snabbt få ned utsläppen av klimatgaser är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Produktion och distribution av mat står för cirka 25 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. Såväl producenter som konsumenter vill delta i arbetet att minska matens klimatpåverkan. En undersökning av YouGov från 2010 och 2012 visar att 3 av 4 konsumenter vill ha verktyg som gör att de kan välja livsmedel med minskad klimatpåverkan.

 KLIMATCERTIFIERADE FÖRETAG
Ett sjuttiotal företag med djuruppfödning eller odling har genomgått klimatcertifiering och antalet växer stadigt. De största är Findus som klimatcertifierat hela sin svenska produktion av grönsaker.

VÄRLDSLEDANDE KLIMATCERTIFIERING!
Klimatcertifiering genom IP-standarden är världsledande och får mycket uppmärksamhet, även internationellt. Hittills har många aktörer arbetat med klimatmärkning utformat som ett koldioxidavtryck, men nu går många ifrån detta då det visat sig svårt att hålla siffrorna korrekta och trovärdiga. Istället får IP-standardens klimatcertifiering uppmärksamhet eftersom den presenterar kriterier, i form av regler som ska följas, för att faktiskt minska klimatpåverkan. Det är en garanti för minskad klimatpåverkan och tack vare att klimatcertifieringen även bidrar till andra miljömål är det en framgångsrik modell.