Integritetspolicy

När du delar med dig av dina personuppgifter till oss såsom när du besöker någon av våra webbplatser svensktsigill.se eller sigill.se, ansöker om IP-certifiering, kontaktar oss via e-post eller sociala medier behandlar Sigill Kvalitetssystem AB (”Sigill”) dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarige i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”). Enligt GDPR har du som registrerade vissa rättigheter såsom att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sigill redogör nedan för i vilka fall vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig.  

1 Kontaktuppgifter  

Sigill Kvalitetssystem AB, 

Franzéngatan 1B,  

105 33 Stockholm, Sweden 

E-postadress:  info@sigill.se 

Telefon: 010-184 45 00 

2 Sigill utför följande behandlingar av personuppgifter  

När du skapar ett konto hos oss  

På Sigill.se har du en möjlighet att följa IP-certifierade företag samt ta del av regelhandböcker. När du skapar ett konto hos oss ber vi dig lämna personuppgifter i syfte för att vi ska kunna administrerar ditt konto.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

Konto för inköpare: 

Namn, e-postadress och lösenord.  

Ändamålet med behandlingen är att kunna administrerar ditt konto hos oss.   

Vi stödjer behandlingen på vårt berättigade intresse vilket är att tillhandahålla vår tjänst till dig.  

Personuppgifterna lagras så länge du har ett konto hos oss, dvs. tills du raderar ditt konto. Vi raderar dina personuppgifter inom två månader från det att du raderat ditt konto. 

       
       

Konto för att registrera mina sidor: 

 

Namn, e-postadress, kundnummer och lösenord.  

Ändamålet med behandlingen är att kunna administrerar ditt konto hos oss.   

Vi stödjer behandlingen på vårt berättigade intresse vilket är att tillhandahålla vår tjänst till dig. 

Personuppgifterna lagras så länge ditt företag innehar en IP-certifiering eller tills du raderar ditt konto hos oss. Vi raderar dina personuppgifter inom två månader från det att du raderat ditt konto.  

 

I de fall vi använder berättigat intresse som rättslig grund innebär det att vi gjort en avvägning av att vårt berättigade intresse som anges ovan väger tyngre än dina intressen samt att behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet. Du som registrerad har rätt att invända mot sådan behandling. 

När du besöker någon av våra webbplatser 

Sigill använder sig av cookies på sina webbplatser. Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Vi baserar den här behandlingen på ditt samtycke, eller berättigat intresse när det gäller nödvändiga cookies. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

Information om din enhet såsom din IP-adress och skärmupplösning.   

Dessa uppgifter använder vi för att kunna tillhandahålla vår webbplats till dig på din begäran.  

Vi stödjer behandlingen på vårt berättigade intresse att tillhandahålla vår webbplats till dig.  

Vissa cookies lagras i 1-2 år och andra lagras endast under tiden du besöker vår webbplats.  

Information om din enhet såsom din IP-adress, och skärmupplösning samt beteendehistorik såsom vilka sidor du klickat på.  

Dessa uppgifter använder vi för statistik-och analysändamål i syfte att kunna utveckla vår webbplats och tjänster.  

Vi stödjer behandlingen på ditt samtycke.   

Vissa cookies lagras i 1-2 år och andra lagras endast under tiden du besöker vår webbplats, eller tills det att du dragit tillbaka ditt samtycke.  

Enhetsinformation såsom din IP-adress, och skärmupplösning samt beteendehistorik såsom vilka sidor du klickat på. 

Dessa uppgifter används även för ändamålet att tillhandahålla relevant marknadsföring till dig.  

Vi stödjer behandlingen på ditt samtycke.   

Vissa cookies lagras i 1-2 år och andra lagras endast under tiden du besöker vår webbplats, eller tills det att du dragit tillbaka ditt samtycke. 

 I de fall vi använder berättigat intresse som rättslig grund innebär det att vi gjort en avvägning av att vårt berättigade intresse som anges ovan väger tyngre än dina intressen samt att behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet. Du som registrerad har rätt att invända mot sådan behandling. 

 
När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev från Sigill 

På sigill.se har du möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. När du registrerar dig för att ta emot nyhetsbrev från oss innebär detta att vi behandlar dina personuppgifter.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

Namn och e-postadress  

För att informera om vår verksamhet.  

Vi stödjer behandlingen på avtal som rättslig grund.  

Vi lagrar uppgifterna tills det att du väljer att avanmäla dig från våra nyhetsbrev.  

 

När du kontaktar oss via e-post eller sociala medier  

I det fall du skickar ett e-postmeddelande till oss i syfte att ställa en fråga eller önskar utöva någon av dina rättigheter kommer vi behandla de personuppgifter som framgår av meddelandet. Detsamma gäller i det fall du skickar ett meddelande till oss via någon av våra sociala mediekanaler.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

Namn och e-postadress samt eventuella uppgifter du lämnar till oss i meddelandet/e-postmeddelandet.  

Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna återkoppla till dig i din fråga eller begäran.  

Vi behandlar uppgifterna med stöd av vårt berättigade intresse att besvara din fråga. 

Vi behandlar dessa uppgifter så längde behövs för att kunna hantera ditt ärende eller besvara din fråga. Därefter raderar vi uppgifterna och meddelandet. 

 

I de fall vi använder berättigat intresse som rättslig grund innebär det att vi gjort en avvägning av vårt berättigade intresse som anges ovan väger tyngre än dina intressen samt att behandlingen är nödvändig för att uppnå ändamålet. Du som registrerad har rätt att invända mot sådan behandling.  

När du beställer regelböcker  

Vi behandlar dina personuppgifter när du beställer regelhandböcker från oss.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

När du beställer en regelbok av oss samlar vi in uppgifter om ditt namn, namnet på ditt företag, telefonnummer och E-postadress samt organisationsnummer eller IP-nummer.  

Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att uppfylla det avtal vi ingått med dig vilket är att skicka den beställda regelhandboken till dig.  

Vi stödjer behandlingen på det avtal vi ingått med dig när du beställde regelhandboken.  

Uppgifterna lagras i ett (1) år efter beställningen gjordes.  

 

När du ansöker om och/eller erhåller en IP-certifiering  

När ditt företag ansöker om IP-certifiering för Sigill innebär det att vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss i anmälan. Ditt företag erhåller en IP-certifiering genom att skicka en anmälan till ett certifieringsorgan, Sigill tar sedan del av uppgifterna från certifieringsorganet. När du erhållit ett certifikat från oss och betalat årsavgiften till Sigill lägger Sigill upp ditt företag under Certifierade företag på Sigill.se.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

Vi behandlar uppgifter såsom namn, organisationsnummer, adress, e-postadress, fakturaadress och betalningsuppgifter.  

Vi behandlar dessa uppgifter för att administrera din ansökan och/eller din certifiering.  

Vi stödjer behandlingen på fullgörande av det avtal vi ingått med dig för erhållande av certifiering.  

I det fall du erhåller en certifiering behandlar vi dessa uppgifter så länge som du är certifierad. Har du betalat en årsavgift lagrar vi den informationen i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Erhåller du inte ett certifikat efter anmälan raderar vi uppgifterna två (2) år efter anmälan inkom.   

 

När vi publicerar bilder på dig i sociala medier eller vår webbplats  

Inom ramen för Sigills verksamhet utför Sigill intervjuer med bl.a. IP-certifierade producenter/företag och berättar exempelvis om olika miljöprojekt. I samband med dessa intervjuer kan vi be om att få ta en bild av dig att använda tillsammans med artikeln. Vi kan publicera en sådan bild i våra sociala medier och/eller på vår webbplats, då med stöd av ditt samtycke.  

Personuppgifter 

Ändamål  

Rättslig grund  

Lagringstid  

Namn och bild på dig.  

Ändamålet är att informera om Sigills verksamhet samt sprida information och kunskap om producenter som vidtar olika miljöprojekt.  

Vi stödjer publiceringen på ditt samtycke.   

Vi lagrar uppgifterna till det att du dragit tillbaka ditt samtycke. Du har rätta att kontakta oss för att få din bild borttagen.  

 

3 Överföringar av personuppgifter  

Till andra organisationer   

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med IT-support och lagring.   

Överföringar utanför EU/EES 

I det fall du kontaktar oss i sociala medier, eller accepterar cookies för marknadsföring eller statistik - och analysändamål, innebär detta att dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje land. Med tredje land avses land utanför EU/EES där GDPR inte gäller vilket kan innebära vissa risker för att myndigheter i tredje land kan får tillgång till dina personuppgifter om de skulle begära detta. De sociala medier och tredjepartscookies som Sigill använder sig av har säte i USA. För att skydda dina personuppgifter sker överföringen primärt till organisationer som omfattas av EU-US Data Privacy Framework List från EU-kommissionen, se listan av anslutna organisationer här, och sådan överföring sker då med stöd av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå. För de organisationer som inte omfattas av EU-US Data Privacy Framework sker överföringen av personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder, såsom EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder. EU-kommissionens standardavtalsklausuler går att finna här 

4 Dina rättigheter 

Som registrerad har du i enlighet med GDPR vissa rättigheter som du kan utöva mot Sigill när vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Om du önskar utöva någon av nedanstående rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@sigill.se eller ringa till 010-184 45 00.  

Rätt till tillgång  

Du har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Det innebär att du har rätt att kostnadsfritt erhålla en kopia över vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, ändamålen med behandlingen och kategorin av personuppgifter som behandlingen gäller m.m.  

Återkalla samtycke 

Om du lämnat ditt samtycke till viss behandling har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke. Detta påverkar dock inte lagligheten av behandlingen fram tills det att du återkallade ditt samtycke.   

Rätt till rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig kan du kontakta oss för att få dina uppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter vi har om dig.  

Rätt till radering  

Du har också rätt att i vissa fall kräva att vi raderar samtliga eller några av dina personuppgifter förutsatt att det inte är nödvändigt för oss att behålla dessa uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade om  

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen, 

  • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundas på, 

  • om du invänt mot behandlingen och vi inte anses ha ett berättigat intresse, 

  • personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt 

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, är vi inte skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess att vi inte längre är skyldiga att behandla dem. Uppgifter som vi måste lagra på grund av lagstadgad, stadgeenlig eller avtalsmässig förvaringsskyldighet kommer att spärras istället för att raderas, så att de inte kan användas för andra ändamål.  

Begränsning 

Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid. En begränsning kan göras av flera anledningar. 

  • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. 

  • Om du kräver att vi raderar dina uppgifter men vi inte kan tillgodose önskemålet. Det kan till exempel bero på att vi behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. 

  • Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.  

För det fall att behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller för att du har lämnat ditt samtycke. 

Invändning avseende intresseavvägning 

När behandling sker med stöd av intresseavvägning (berättigat intresse) har du rätt att göra invändningar mot behandlingen, på grund av omständigheter i ditt enskilda fall. En fortsatt behandling av dina personuppgifter kräver att vi visar ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen. I annat fall får vi endast behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring.  

Dataportabilitet  

Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat samt att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal.  

Rätt att klaga 

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information och kontaktuppgifter, vänligen se www.imy.se.  

5 Ändringar i integritetspolicyn 

Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats.  

Senast uppdaterad 2023-11-28