IP Nöt & Mjölk

Certifiering av mjölk- & nötköttsproduktion

Kvalitetssäkring av mjölk- eller nötköttsproduktion erbjuds för många olika typer av företag. En IP-certifiering enligt grundnivån säkerställer en god djuromsorg och livsmedelssäkerhet i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige. En certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå säkerställer dessutom högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och med tillval klimatcertifiering innebär det att ytterligare åtgärder för en minskad miljöpåverkan har vidtagits i uppfödningen. Tillsammans med WWF har det unika tillvalet för certifiering av naturbeteskött tagits fram. Tillvalet naturbeteskött säkerställer att djuren har betat på och hjälpt till med vårdandet av de svenska naturbetesmarkerna såsom hagmarker, strandängar, älvbranter eller alvarsmarker.

Kvalitetssäkrad mjölk- & nötköttsproduktion
God djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöansvar.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Produktionsreglerna för nötkött och mjölk finns på tre nivåer, grundnivå, Sigillnivå och tillvalsnivå. För produktion av nötkött och mjölk finns alltså två olika handböcker, en för grundnivån och en för Sigillnivån som inkluderar tillvalsnivån.

Grundnivå
Består av utvalda delar av de produktionsregler som ingår i Sigillnivån och innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och djuromsorg.
Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på grundnivån betecknas ”Grundcertifierade råvaror”.
Användning av grundcertifierade råvaror berättigar inte till märkning med Svenskt Sigill.

Sigillnivå
Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen. 
Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”. Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill. 
Läs mer om Sigillnivån här

Klimatcertifiering
Som ett tillval till IP-certifieringen på Sigillnivå kan man som nötköttsproducent välja klimatcertifiera sin produktion.
Läs mer om klimatcertifiering här

Naturbeteskött
Om förutsättningar finns kan man som mjölk-och nötköttsproducent och är IP-certifierad på Sigillnivå välja tillvalet Naturbeteskött.
Läs mer om Naturbeteskött här

Oberoende kontroll
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).