IP Sigill Nöt & Mjölk naturbeteskött

Svenskt Sigill Naturbeteskött

Kött som bär märket Svenskt Sigill Naturbeteskött är kontrollerat av en oberoende revisor och är den enda märkningen som garanterar att djuren betat på naturbetesmark. 

Detta innebär att du kan känna dig trygg med att det kött du äter kommer från ett djur som betat på riktigt naturbete och har haft ett bra liv.   

Naturbetesmarker minskar
Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Naturbetesmarkerna har skapats av djurens mular och behöver betas ordentligt för att dessa arter ska finnas kvar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna kraftigt varje år och detta är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.  

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas. Som permanent gräsmark räknas marker som inte plöjts upp på minst 20 år men många av våra naturbetesmarker är hundratals år gamla, ibland ännu äldre. De har skapats av betesdjur och människa under århundraden och ligger ofta i övergången mellan åker och skog eller mellan strand och åker. Svenska björkhagar, betade sjöstrandängar, alvarsmarker och strandbeten längs havskusterna är alla olika former av naturbetesmarker. 

Djur som mår bra   
Djur som betar på naturbetesmarker lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. De ska beta på naturbetesmarker minst halva betesperioden. En certifiering enligt Svenskt Sigill innebär en rad regler kring djuromsorg som säkerställer att djuren har ett bra liv och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

Gott kött av fin kvalitet 
Köttet ska möras i minst två veckor och djuren ska vara väl slaktmogna innan slakt vilket ger ett välsmakande, mört och extra saftigt kött till dig som konsument. Naturbeteskött är kött från kor, kvigor, stutar och ungkor. 

Viktigaste kriterierna för att kunna certifiera sig: 

  • Djuren ska gå på naturbetesmark minst 50% av betesperioden 
  • Djur över 250 kg ska under stallperioden utfodras med minst 70% grovfoder 
  • Köttet ska möras minst 2 veckor innan det når konsumenten 

Vad händer på vintern?
Vissa djur går ute året runt om gården har sådana marker att det fungerar. Det får inte bli trampskador på betesmarken vilket ökar risken för läckage av gödsel som leder till övergödning. Om djuren är inomhus under vintern gäller de regler om stallmiljö, djuromsorg och foder som finns i certifieringen IP Sigill Nöt.  

Ladda även hem foldern som beskriver Naturbeteskött

Naturbeteskött A5_folder.pdf