2. Odlingsplatsen och biologisk mångfald

Odlingsplatsen och biologisk mångfald

2.1 Riskbedömning odlingsplats ifyllningsbar.pdf

2.3 Nitratkänsliga områden

2.3 Gynna mångfalden på kantzoner.pdf

2.3 Praktiskt handbok för skyddszonsanläggare.pdf

2.4 Miljöer extra viktiga för den biologiska mångfalden.pdf

2.5 Åtgärder för biologisk mångfald

 

Mer stödmaterial för åtgärder vid biologisk mångfald

Blommande åtgärder i trädgårdsodling.pdf

Fröblandningar för den biologiska mångfalden i slättlandskapet.pdf

Gynna mångfalden på kantzoner.pdf

Testodling frilandsgrönsaker i projektet Biodiversitet i frilandsodling.pdf

Testodling jordgubbar i projektet Biodiversitet i frilandsodling.pdf

Så anlägger du en skalbaggsås.pdf

Gynna nyttodjuren-Solitärbin.pdf

Bibatterier ökar biologisk mångfald.pdf

Gynna rovsteklar.pdf

Gynna nyttodjuren- Rovflugor.pdf

Gynna tvestjärtar och få flitiga medarbetare.pdf

Gynna nyttodjuren- Guldögonsländor.pdf

Du kan hjälpa sånglärkan

Så här anlägger du en fågelåker.pdf

Anlägg en våtmark

Gynna brynen och få nyttor tillbaka.pdf

Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer.pdf

Beskrivning av biotopen Åkerholme.pdf

Naturhistoriska riksmuseets webbsida om fågelholkar

Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap.pdf

Gynna mångfalden på ekologiska fokusarealer.pdf

Gynna nyttodjuren - daggmask.pdf

Gynna nyttodjuren - humlor.pdf

Gynna nyttodjuren rovsteklar.pdf

Halmbalar till humlor.pdf

Låt kulturspår gynna mångfald.pdf

Öka den biologiska mångfalden med blommor i odlingen (1).pdf