EN DEFINITION AV REGENERATIVT JORDBRUK UNDER NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Regenerativt jordbruk är ett allt mer använt begrepp men vad det faktiskt betyder är långt ifrån självklart. Det finns ett flertal olika beskrivningar och riktlinjer men innehållet skiljer sig, och det mesta av innehållet har hämtats direkt från USA. Men klimatet och problembilden i Norden ser annorlunda ut och det går därför inte att direkt applicera de system och riktlinjer som används i USA, i nordiska länder.

Regenerativt lantbruk lanserades i USA redan på 1980-talet som ett begrepp för ett lantbruk som kan föda en växande befolkning och samtidigt förbättra jordhälsan utan att belasta miljön. Kolinlagring i mark som en dellösning på klimatkrisen har gett ordet en ny betydelse och ökat intresse för odlingssättet.

Begreppet regenerativt har idag fått en renässans och används av allt fler aktörer. Men vad man menar och de metoder som man använder sig av varierar stort och de vetenskapliga beläggen för att de faktiskt leder till förbättrad jordhälsa och ökad kolinlagring varierar.

Ett regenerativt lantbruk kan bidra till att lösa många av de utmaningar som vi står inför. Om vi säkerställer att vi pratar om samma sak så att begreppet inte urholkas, och att det som görs i praktiken faktiskt leder till ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären, bördigare jordar som kan hålla mer vatten och ge större avkastning utan att för den skull öka insatserna i form av till exempel gödning.

Ett projekt för att skapa en definition och riktlinjer som fungerar och har vetenskapligt stöd under nordiska förhållanden har startat och kommer att pågå till slutet av 2022.

SYFTE, MÅL OCH LEVERANS

Syfte:

  1. De definitioner och principer för regenerativt jordbruk som finns internationellt anpassas till nordiska förhållanden och används som verktyg för tydligt ökad hållbarhet i lantbruket.
  2. Minska risken för att begreppet regenerativt urvattnas genom vidlyftig användning i marknadsföring.

Mål: Det finns en samlad bild i Norden av vad regenerativt jordbruk innebär som helhet och vilka dess beståndsdelar är. Det regenerativa jordbruket bidrar till tydligt ökad hållbarhet i lantbruket under nordiska förhållanden. 

Leverans: En kortfattad definition av regenerativt jordbruk under nordiska förhållanden som har bred förankring inom berörda sektorer. Riktlinjer för regenerativa metoder och/eller resultatbaserade bedömningar, samt riktlinjer för vad som kan anses vara regenerativt jordbruk i Norden.

 

A DEFINITION OF REGENERATIVE AGRICULTURE UNDER NORDIC CONDITIONS

Regenerative Agriculture are buzz words but what does it mean for Nordic conditions? A cooperation now start between environmental and farmers organisations in order to produce a definition for regenerative agriculture, based on science.

The term Regenerative Agriculture was coined in the US and a lot of the content is based on the conditions and challenges they have there. The climate and the sustainability challenges in the Nordics differ from them in the US and it is not possible to apply the methods and principles here directly.

The term has gained popularity the latest five years and is used by more and more actors. But what you mean and what methods are used differ a lot and the scientific evidence for the methods results on carbon sequestration, soil health and more vary.

A regenerative agriculture can contribute to solve many of the chellenges we are facing. If we ensure that we mean the same when we talk about it so the term is not watered down, and that the methods used in fact lead to an increased uptake of carbon from the atmosphere, more fertile soils that can hold more water and produce greater yields without demanding more inputs.

A project to create a definition that works and have a scientific support under Nordic conditions has started and is planned to end in December 2022.

AIM, OBJECTS and RESULTS

Aim:

  1. The definitions and principles existing internationally for regenerative agriculture are adapted to Nordic conditions and are used as tools for a more sustainable agriculture.
  2. Reduce the risk for watering down the term regenerative agriculture.

Object: There is a common perception of what regenerative agriculture in the Nordics means, both in its whole and what its elements are. The methods/results are contributing to increased sustainability in agriculture, under Nordic conditions.

Results: A concise definition of regenerative agriculture under Nordic conditions that is supported by concerned actors. Guidelines for regenerative methods and/or results-based assessments and what can be seen as regenerative agriculture in the Nordics.

STEERING GROUP

Axfoundation, Sweden

Central Organization for Finnish Horticulture

Central union of Agricultural Producers and Forest Owners, Finland

The Federation of Swedish Farmers

KRAV, Sweden

The Norwegian Agrarian Association

The Swedish Organic Farmers Association

Sigill Kvalitetssystem, Sweden

Swedish Society for Nature Conservation

WWF Sweden

REFERENCE GROUP

The project has a reference group that is open for all who are interested in influencing the work.

Do you want to join the group? Please contact helena.allard@sigill.se

TIMEPLAN

2021

16 November                     Reference group meeting 1

2022

17 March                            Reference group meeting 2

22 September                   Reference group meeting 3

November                          Guidelines sent out to reference group for final comments

2023

February/March               Definition and guidelines are published on the web


NEWS UPDATES

16th November, 2021

The first reference group meeting

The first reference group meeting was held the 16th of November and about 50 persons participated. Helena Allard, Sigill Kvalitetssystem, told the group about the background of the project and the work ahead. Christina Cheng, Sprillo, talked about the benefits of a common definition when communicating regenerative agriculture and Thomas Keller, SLU, talked about how soil management practices can give different results depending on conditions such as climate, soil type etc.

Link to recording of the first reference group meeting: Referensgruppsmöte 1 Definition regenerativt 20211116 - YouTube

17th March, 2022

The second reference group meeting was held the 17th of March. Drafts for definition and what aspects to be covered in the guidelines were presented. Baltic Sea Action Group also presented their work with regenerative agriculture.

Link to a recording of the meeting: https://youtu.be/KQ_Br4CiIqY

6th May

A definition and aspects have been decided: Definition and aspects Regenerative Agriculture 22-05-06.pdf

Now the work begins with the more detailed guidelines on how to achieve these desired outcomes under Nordic conditions. The intention is that they will describe what to achieve or do, at least, in order to substantiate the claim of regenerative agriculture. The guidelines should be used together with the definition and are to be completed in January 2023. The guidelines will be discussed on the next reference group meeting September 22. Swedish, Norwegian and Finnish versions of the definition will be sent out as soon as they are ready. The illustration is also to be designed in a professional manner and sent out to the reference group.