Fisk & Skaldjur

Certifiering av Fisk & Skaldjur

Kvalitetssäkring av fisk- & skaldjursproduktion erbjuds företag som föder upp fisk eller skaldjur i slutna system på land. Denna typ av uppfödning orsakar inte övergödning och certifieringen säkerställer god djuromsorg, livsmedelssäkerhet samt miljöansvar. Företag som uppfyller villkor i tillvalet för Klimatcertifiering har utfört ytterligare åtgärder för att minska miljöpåverkan av produktionen.

Kvalitetssäkrad fisk- & skaldjursproduktion

God djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel samt miljöansvar. IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Produktionsreglerna för Fisk och Skaldjur finns på två nivåer; Sigillnivå och tillvalsnivå.

Sigillnivå

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

 

Tillval för klimatcertifiering
Standarden innehåller ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att odlaren genomför ytterligare åtgärder för att minska verksamhetens klimatpåverkan, t ex att minska energi- och kväveanvändningen, köpa grön el och använda sparsamt körsätt. Odlaren får då använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad vid marknadsföring. 

Oberoende kontroll
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).