Frukt & Grönt

Certifiering av Frukt & Grönt

Intresset för kvalitetssäkrad frukt & grönt växer. Handeln ser tredjepartscertifiering av odlingarna som ett viktigt sätt att garantera produkten och produktionens kvalitet. Idag erbjuder Sigill Kvalitetssystem den största standarden för odling av frukt och grönsaker i nordiska förhållanden.

Kvalitetssäkrad Frukt & Grönt
Standardmodulen för Frukt & Grönt är en av de första inom IP-standarden och utvecklades redan 1992 under namnet IP. Den bärande idén var att arbeta förebyggande; genom att välja motståndskraftiga sorter, använda en sund växtföljd och med flera andra åtgärder kunde miljöpåverkan minskas. Därefter har regler som säkerställer god livsmedelshygien lagts till standardmodulen, vilket varit viktigt för att uppfylla kravet på säkra livsmedel.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Produktionsreglerna för Frukt & Grönt finns på tre nivåer, grundnivå, Sigillnivå och tillvalsnivå. Produktionsreglerna för grundnivån utgörs av utvalda delar av produktionsreglerna på Sigillnivån. För odling av Frukt och Grönt finns alltså två olika handböcker, en för grundnivån och en för Sigillnivån inklusive tillvalsnivån.

Grundnivå

  • Består av utvalda delar av de produktionsregler som ingår i Sigillnivån.

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet.

  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på grundnivån betecknas ”Grundcertifierade råvaror”.

  • Användning av Grundcertifierade råvaror berättigar inte till märkning med Svenskt Sigill.

Sigillnivå

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.

  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.

  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

Tillval för klimatcertifiering
Standarden innehåller ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att odlaren genomför ytterligare åtgärder för att minska verksamhetens klimatpåverkan, t ex att minska energi- och kväveanvändningen, köpa grön el och använda sparsamt körsätt. Odlaren får då använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad vid marknadsföring.

Oberoende kontroll
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).