Gris

Certifiering av grisproduktion

Kvalitetssäkring av grisproduktion erbjuds på både grundnivå och Sigillnivå. En IP-certifiering enligt grundnivån säkerställer en god djuromsorg och livsmedelssäkerhet i nivå med de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige. En certifiering enligt IP-standardens Sigillnivå säkerställer dessutom högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och med tillval Klimatcertifiering innebär det att ytterligare åtgärder har vidtagits för en minskad miljöpåverkan i uppfödningen.

Kvalitetssäkrad grisproduktion

God djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel samt miljöomsorg.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Produktionsreglerna för Gris finns på tre nivåer, grundnivå, Sigillnivå och tillvalsnivå. Produktionsreglerna för grundnivån utgörs av utvalda delar av produktionsreglerna på Sigillnivån. För produktion av griskött finns alltså två olika handböcker, en för grundnivån och en för Sigillnivån som inkluderar Tillvalsnivån.  

Grundnivå

  • Består av utvalda delar av de produktionsregler som ingår i Sigillnivån.
  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och djuromsorg.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på grundnivån betecknas ”Grundcertifierade råvaror”.
  • Användning av grundcertifierade råvaror berättigar inte till märkning med Svenskt Sigill.

 Sigillnivå

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

Klimatcertifiering
Som ett tillval till IP-certifieringen på Sigillnivå kan man som grisproducent klimatcertifiera sin produktion. För att klimatcertifiera sin grisproduktion krävs en komplett energikartläggning av hela gården, att bara förnyelsebar el används, att 70 procent av fodret är producerat på gården, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra.

Oberoende kontroll
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).