IP Lamm

IP Sigill certifiering av Lamm

IP Sigill certifiering lamm ger en produktion med högre livsmedelssäkerhet, bättre djuromsorg, minskad miljöpåverkan och sjystare arbetsvillkor. På så sätt blir det enklare för konsumenterna att välja och enklare för producenterna att uppfylla konsumenternas förväntningar.

Reglerna i IP Sigill Lamm syftar till att skapa hög djurvälfärd samtidigt som miljöpåverkan minimeras. För att ge djuren ett bra liv finns förutom regler kring skötsel, tillsyn och smittskydd också krav på åtgärder som ger ökade förutsättningar för naturligt beteende. Till exempel så ska alla lamm som är certifierade ha varit ute på bete. 

För att minska miljöpåverkan har insatser vid foderproduktionen stor betydelse. Viktiga delar är en genomtänkt växtföljd, optimerad användningen av gödsel och vatten, förebyggande åtgärder mot skadegörare, ansvarsfull användning av växtskyddsmedel samt åtgärder för ökad biologisk mångfald. 

Tillval Klimatcertifiering går ännu längre och kräver ytterligare åtgärder för att minska påverkan på klimatet utan att för den skull ge avkall på djurvälfärden. Det handlar bland annat om klimatcertifierat spannmål i fodret, utfasning av fossil energi och effektivare utnyttjande av kväve. Tillvalsreglerna finns längst bak i IP Sigill Kyckling & Ägg. Läs mer om Tillval Klimatcertifiering här.

Tillval Naturbeteskött Naturbetesmarker har skapats av betesdjur och människa under århundraden och ligger ofta i övergången mellan åker och skog eller mellan strand och åker. Reglerna innebär att djuren ska beta på naturbetesmarker minst halva betesperioden. Läs mer om Tillval Naturbeteskött här.

Svenskt Sigill-märkning
Företag som har certifiering på Sigillnivån och Tillvalsnivån kan använda Svenskt Sigill-märkning på sina produkter. Läs mer om Svenskt sigill märkningen här.

IP Arbetsvillkor kan kombineras med andra IP-certifieringar.

Oberoende kontroll
Certifiering innebär att verksamheten kontrolleras regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att reglerna uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).