Lamm

Certifiering av lammproduktion

Kvalitetssäkring av lammproduktion genom IP-certifiering erbjuds idag på Sigillnivå och genom tillvalen klimatcertifiering. Sigillnivån säkerställer högt ställda krav inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar och en klimatcertifiering innebär att ytterligare åtgärder för en minskad miljöpåverkan har vidtagits i uppfödningen.

Kvalitetssäkrad lammproduktion

God djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel och miljöomsorg.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
Produktionsreglerna för Lamm finns på två nivåer, Sigillnivå och Tillvalsnivå. För lammproduktion finns en regelhandbok för Sigillnivån som inkluderar Tillvalsnivån.

 Sigillnivå

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

Klimatcertifierad lammproduktion

Utöver en IP Sigillcertifiering kan man som lammproducent klimatcertifiera sin produktion. För att klimatcertifiera sin lammproduktion krävs en komplett energikartläggning på hela gården, att bara förnyelsebar el används, att 70 procent av fodret är producerat på gården, att ingen soja används i fodret, att noggrann kvävekoll görs och att särskild omsorg ägnas åt djurens hälsa eftersom låga klimatutsläpp också kräver att djuren växer bra. 
 

Oberoende kontroll

Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).