IP Livsmedel uppdateras till 2024 

I nyhetsbrevet från januari 2023 informerade vi om av vi har ett första utkast på regler till IP Livsmedel 2024 och vi uppmanade er att komma med inspel i arbetet. Nu finns ett färdigt regelförslag och ni kommer att få tillgång till regelhandboken senast 1 oktober för att ni ska kunna förbereda er för att bli reviderade mot den nya utgåvan som börjar gälla 1 januari 2024.   

De största förändringarna sker inom området livsmedelssäkerhetskultur.

Fokuset i uppdateringen handlar om det som man i förordning (EG) nr 852/2004 benämner som livsmedelssäkerhetskultur (Food Safety Culture).   

I stora drag handlar det om hur företaget på bästa sätt kan upprätthålla en hög livsmedelssäkerhet genom ledningens ansvar och hela företagets engagemang.   

Det tillkommer två kontrollpunkter inom området livsmedelssäkerhetskultur, där en handlar om organisationsstrukturen och en som handlar om att den med högsta övergripande ansvaret för livsmedelssäkerheten ska kunna beskriva hur man jobbar med livsmedelssäkerhetskultur på företaget. Befintliga kontrollpunkter, t. ex. de som berör kunskap och kompetens har justerats med inslag som ger en ökad livsmedelssäkerhetskultur.  

Styrbara grundförutsättningar inkluderat i HACCP avsnittet   

I avsnittet som handlar om HACCP har begreppet styrbara grundförutsättningar införts. Syftet är att öka flexibilitet med HACCP förfarandet för att minska den administrativa bördan i mindre livsmedelsföretag och är i enlighet med kommissionens tillkännagivande 2022/C 355/01. En styrbar grundförutsättning är i risknivå ett mellanting mellan en grundförutsättning och en kritisk kontrollpunkt.   

Allergener   

Det blir ett ökat fokus på allergener i den nya utgåvan, som t. ex. att det behöver vara tydligt vem som ansvarar för märkning av detta och att det finns tillräcklig kompetens inom företaget. Det kommer också finnas specificerat vilka krav som företag behöver uppfylla för att få använda ”fri från” märkning och varningsmärkning, t. ex. ”spår av” märkning.   

Övriga förändringar och utvecklingsprocessen   

Uppdateringen kommer också innebära en hel del regeljustering och förändring i kapitelordning med syfte att göra reglerna ännu tydligare och lättare att följa.   

Uppdateringen har skett i en arbetsgrupp bestående av representanter från olika delar i värdekedjan och den nya utgåvan godkändes på Standardrådets möte 30 mars och har nu slutligen fått acceptans hos Swedac.  

Hör gärna av dig till christina.behm.velenik@sigill.se om du är nyfiken och vill veta mer.