IP Växtodling

Certifiering av Växtodling

1995 sjösattes den första odlingsstandarden för spannmål och den innehöll åtgärder för att minska näringsläckage, bekämpningsmedelsanvändning och öka den biologiska mångfalden. Ett signum blev sprutfria kantzoner vilket också skapade en skyddad miljö för fältlevande fåglar.

Kvalitetssäkrad växtodling
Säkra och spårbara livsmedel samt omsorg om miljön.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Produktionsreglerna för Växtodling finns på tre nivåer, grundnivå, Sigillnivå och tillvalsnivå. Produktionsreglerna för grundnivån utgörs av utvalda delar av produktionsreglerna på Sigillnivån. För odling av Växtodling finns alltså två olika handböcker, en för grundnivån och en för Sigillnivån inklusive tillvalsnivån. 

Grundnivå 

  • Består av utvalda delar av de produktionsregler som ingår i Sigillnivån. 
  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet. 
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på grundnivån betecknas ”Grundcertifierade råvaror”. 
  • Användning av Grundcertifierade råvaror berättigar inte till märkning med Svenskt Sigill. 

Sigillnivå 

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen. 
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”. 
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill. 

Tillval för klimatcertifiering 
Standarden innehåller ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att odlaren genomför ytterligare åtgärder för att minska verksamhetens klimatpåverkan, t ex att minska energi- och kväveanvändningen, köpa grön el och använda sparsamt körsätt. Odlaren får då använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad vid marknadsföring. 

Oberoende 
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).