Kyckling & Ägg

Certifiering av Kyckling & Ägg

Kvalitetssäkring av kycklinguppfödning och äggproduktion enligt IP-standardens Sigillnivå säkerställer en högre nivå inom djuromsorg, livsmedelssäkerhet och miljöansvar än de lagar och branschriktlinjer som gäller i Sverige. Som krav på större utrymme för varje kyckling och fri tillgång till utevistelse för värphöns. I en IP-certifierad kycklinguppfödning eller äggproduktion används inte fodertillsatsen koccidiostatika.

Kvalitetssäkrad kycklinguppfödning & äggproduktion

God djuromsorg, säkra och spårbara livsmedel samt omsorg om miljön.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Produktionsreglerna för kycklinguppfödning och äggproduktion finns på två nivåer, Sigillnivå och tillvalsnivå.

Sigillnivå

Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljö samt krav som går utöver lagen.

  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.

  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

Tillval för klimatcertifiering
Standarden innehåller ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att odlaren genomför ytterligare åtgärder för att minska verksamhetens klimatpåverkan, t ex att minska energi- och kväveanvändningen, köpa grön el och använda sparsamt körsätt. Odlaren får då använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad vid marknadsföring.

Oberoende kontroll

Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende ackrediterad part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).