Viktig ändring i certifiering för naturbeteskött för att fler producenter ska nyttja naturbetesmarker

Efterfrågan är större än tillgången av certifierat naturbeteskött inom dagligvaruhandeln och offentlig sektor. Enligt WWF finns inget annat livsmedel än naturbeteskött som bidrar så mycket till att öka den biologiska mångfalden. Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Naturbetesmarkerna har skapats av djurens mular och behöver betas ordentligt för att dessa arter ska finnas kvar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna kraftigt varje år och detta är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden.

Utmaning – producenter avstår från att certifiera sig främst p g a att standarden också omfattar gårdens växtodling även fast det är naturbetesköttet som certifieras. 

Så här tänker vi hantera detta 
Starta ett utvecklingsprojekt redan till hösten för att utveckla en standard som har mer relevanta regler för den certifierade produkten (naturbetesköttet) för att på sikt kunna möta den efterfrågan som finns av en standard av naturbeteskött. Detta projekt kommer följa vår vanliga projektprocess där Standarrådet bjuds in till att delta i temagrupp etc. och vi siktar på att en ny utgåva ska finnas på plats till 2025.

  1. 2. Redan nu exkludera KAP 14 om växtodling då det inte är relevant för den produkt som certifieras (naturbetesköttet). Regler om krav på fodret (KAP 6) kommer finnas kvar men inte hur odlingen av fodret kommer att ske. I kapitel 6 är dock 6.13 inte relevant i och med att KAP 14 exkluderas.

13.3 Kravet uppfylls genom att djuren går på naturbetesmarker.

  1. Genom denna kalibrering kan vi redan nu få fler producenter nyttja sina naturbetesmarker för bete och certifiera sin produktion, för att sedan enligt punkt 1 ta ett helt nytt omtag kring certifieringen.