Tillval Naturbeteskött

Tillval Naturbeteskött

Bete behövs för att bevara naturbetesmarken. Tillval Naturbeteskött garanterar att djuren har betat på värdefulla naturbetesmarker minst halva betesperioden. Tillval Naturbeteskött är öppen för produktion certifierad enligt IP-standardens Sigillnivå.

Naturbetesmarker minskar

Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som tillhör de mest artrika markerna i Sverige. Här bor många av de mest utrotningshotade växterna, insekterna och fåglarna. Naturbetesmarkerna har skapats av djurens mular och behöver betas ordentligt för att dessa arter ska finnas kvar. Tyvärr minskar naturbetesmarkerna kraftigt varje år och detta är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i Sverige.  


Djur som mår bra   
Djur som betar på naturbetesmarker lever ett gott och naturligt liv under uppväxttiden. De ska beta på naturbetesmarker minst halva betesperioden. En certifiering enligt Tillval Naturbeteskött innebär en rad regler kring djuromsorg som säkerställer att djuren har ett bra liv och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. 

De viktigaste kriterierna  

Djuren ska gå på naturbetesmark minst 50% av betesperioden 

Nötkreatur över 250 kg ska under stallperioden utfodras med minst 70% grovfoder 

Vad händer på vintern?
Vissa djur går ute året runt om gården har sådana marker att det fungerar. Det får inte bli trampskador på betesmarken vilket ökar risken för läckage av gödsel som leder till övergödning. Om djuren är inomhus under vintern gäller de regler om stallmiljö, djuromsorg och foder som finns i certifieringen IP Sigill Nöt & Mjölk och IP Sigill Lamm.

Svenskt Sigill-märkning

Företag som har certifiering enligt Tillval Naturbeteskött kan använda den särskilda Svenskt Sigill-märkningen för Naturbeteskött på sina produkter. Läs mer om Svenskt Sigill märkningen här.